wat doe ik ?

U kunt bij mij terecht voor diagnostiek en (kortdurende) begeleiding voor kind, jongere, ouder(s) en omgeving bij problemen in de ontwikkeling, gedrag en bij de opvoeding.
Om een eerste inschatting te maken van de problemen is er een intake.
Na de eerste analyse van het probleem volgt mogelijk een meer of minder uitgebreide vorm van diagnostiek. De diagnostiek beslaat vrijwel altijd meerdere contacten en kan bestaan uit gesprekken, testen, vragenlijsten, tekenen, spelen, (spel)observaties.

Als duidelijk is wat er aan de hand is en welke factoren daarbij een rol spelen volgt een adviesgesprek met daarin een aanbeveling voor verdere hulp. Hoe de begeleiding eruit ziet vindt u hier. Als u binnen de praktijk niet de benodigde hulp of expertise geboden kan worden dan wordt u gericht doorverwezen.

     Diagnostiek

Na de intake volgt meestal psychodiagnostisch onderzoek.
Dit varieert van beperkt tot uitgebreid onderzoek met behulp van testen, vragenlijsten en (spel)observaties op het gebied van:

* ontwikkeling, intelligentie (IQ) 
* neuropsychologische factoren (aandacht, geheugen, planning etc.)
* sociaal-emotionele factoren en gedrag

Observaties kunnen op de praktijk, thuis of elders (school, kinderdagverblijf) plaatsvinden.
Door dit alles wordt een beeld gevormd van de specifieke sterke en zwakkere kanten van het kind en de interactie met belangrijke anderen zoals de ouders / verzorgers.

Het onderzoek beslaat vrijwel altijd meerdere contacten en wordt samengevat in een onderzoeksverslag. Het psychodiagnostisch onderzoek wordt afgesloten met een adviesgesprek. In dit gesprek worden de resultaten van het onderzoek en het daaruit volgende advies met u besproken aan de hand van het onderzoeksverslag.

Indien nodig wordt voor bijkomende onderzoeksvragen gericht doorverwezen en samengewerkt met kinderarts, neuroloog, logopedist, kinesist of andere disciplines.

     Begeleiding

Als de diagnostiek rond is volgt, indien nodig en zoals besproken in het adviesgesprek, begeleiding. De begeleiding duurt over het algemeen zo’n 5 tot 15 contacten (maar soms ook korter of langer) en is zowel mogelijk voor het kind of de jongere als voor de (stief)ouder(s). De contacten duren meestal ong. 50 minuten en vinden wekelijks en op termijn twee- tot vierwekelijks plaats. Ook begeleiding, advies of uitleg aan anderen in of buiten het gezin is mogelijk, bijv. voor broertjes en zusjes, leerkracht, onthaalouder,...

De begeleiding van het kind verloopt via spel, gesprekken, tekenen, knutselen, werkbladen, uitleg (psycho-educatie), oefenen met de problemen en de aanpak daarvan, zodat het kind leert de eigen problemen op te lossen of er beter mee om te gaan. Het kind krijgt alle tijd en ruimte om te vertellen, spelen, tekenen over wat hem dwars zit en we proberen samen een manier te vinden om te zorgen dat hij of zij minder last heeft van de problemen. Soms worden ook broertjes of zusjes of anderen bij de behandeling van het kind betrokken.

De ouderbegeleiding kan bestaan uit gesprekken met één of beide ouders / verzorgers, uitleg over het probleem van het kind, opvoedingsondersteuning, oefenen met een andere aanpak, etc. Ook als op de eerste plaats het kind ondersteuning nodig heeft is er meestal een vorm van ouderbegeleiding; dit om te zorgen dat u rekening kunt houden met de veranderingen en dingen waar het kind mee bezig is tijdens de begeleiding. Soms wordt het kind na de intake of diagnostiek niet zelf begeleid, maar gebeurt de (mediërende) begeleiding van het kind voornamelijk of geheel via de ouders.

Indien nodig wordt voor langdurige, intensieve therapie of begeleiding door andere disciplines (zoals logopedist, kinesist, arts, neuroloog, kinderpsychiater) gericht doorverwezen.

Alle contacten zijn vertrouwelijk, zowel met het kind als met de ouders. Zonder toestemming van de ouders zal er niet met derden gesproken worden. Ook wat er tijdens de begeleiding van het kind besproken en gedaan wordt is in principe vertrouwelijk. Er zal dan ook aan het kind toestemming worden gevraagd om specifieke dingen met de ouders te bespreken.

Posted: Januari 15nd, 2011
Tags: Linde Van de Velde - Psycholoog, VVKP, BFP-FBP